لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2537552 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان بيگلو و قاسمي- 95/12/10 مصوبه 212 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2537576 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي بيگلري 95/12/10 مصوبه 213 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2537589 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شيخلري-95/12/10 مصوبه 214 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2537607 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي زرآبادي95/12/10 مصوبه 216 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2537712 اخبار-براساس انتخابات داخلي کميسيون؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2540464 مصوبه- قرارداد با شرکت توليد محصولات صوتي و تصويري - مصوبه 615 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2540505 مصوبه- توافق شهرداري با سازمان همياريهاي شهرداريها -مصوبه 624 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2540527 مصوبه- هماهنگي و نظارت بر حفظ و احياء و برنامه هاي باغستان هاي سنتي قزوين- 635 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2540548 مصوبه- قرارداد با سازمان همياري هاي شهرداري- مصوبه 649 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2544764 مصوبه- اعطاي جايزه خوش حسابي به موديان شهرداري- مصوبه 650 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2544781 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي محمد عليخاني- مصوبه 652 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545108 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي معروفي- مصوبه 659 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545127 مصوبه- انعقاد قراردادشهرداري با موسسه همشهري- مصوبه 662 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545151 مصوبه- قرارداد في مابين شهرداري با پيمانکار مربوط به پروژه فرهنگسرا-مصوبه664 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545168 مصوبه- حق تقدم شهرداري در افزايش سرمايه و تامين مالي-مصوبه669 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545186 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کاظمي-مصوبه 671 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545206 مصوبه-توافق شهرداري با آقاي ذوالفقاري نژاد- مصوبه 672 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545226 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي برزگر ترابي-مصوبه673 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545266 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي سلمان ترکه و خانم جاني -مصوبه 674 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545290 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي محمدي بابايي- مصوبه 675 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora