لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2514413 مصوبه- توافق شهرداري با خانم موتمني- مصوبه 579 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514445 مصوبه- توافقنامه شهرداري و مخابرات -مصوبه 580 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514648 مصوبه- اخذ هزينه سرانه سينما- سيرک - تئاتر و ....- مصوبه 583 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526242 مصوبه- اخذ عوارض اشغال و بهره برداري محدود و معين از معابر و پياده روها - مصوبه 585 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526266 مصوبه- انعقاد قرارداد با شرکت مهندسين مشاور هگزا- مصوبه 589 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526304 مصوبه- انعقاد قرارداد با شرکت مهندسين مشاور هگزا- مصوبه 590 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526322 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نادري- مصوبه 591 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526401 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شهسواري- مصوبه 592 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526421 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي فارسي - مصوبه 593 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526434 مصوبه- توافق شهرداري با آقا و خانم شيباني- مصوبه 594 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526457 مصوبه- اخذ عوارض کسب و پيشه - مصوبه 595 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526476 مصوبه- توافق شهرداري با وراث مرحوم يزدي- مصوبه- 596 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526495 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نوروزي- مصوبه 597 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2527363 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي گرامي-مصوبه 598 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2527376 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي جليلوند-مصوبه599 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2527391 مصوبه- نحوه نگهداري وجوه اوراق مشارکت-مصوبه 600 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2527406 مصوبه- توافق شهرداري با خانم حکيمي-مصوبه607 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2527423 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان چگيني و موسوي شهرستانکي-مصوبه608 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2537510 مصوبه- تبليغات در حوزه گردشگري و معرفي شهر قزوين 95/12/1 مصوبه 205 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2537537 مصوبه- هزينه هاي صدور پروانه ساختماني- 95/12/10 مصوبه 211 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora