لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2398460 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي پاريا- مصوبه 276 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2398478 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان مافي -اميني- موسوي -مصوبه 277 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2398508 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي قلي پور-مصوبه 278 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2402290 مصوبه- پرداخت 15درصد مازاد بر بهاي عادله روز جزو حقوق قانوني مالکين - مصوبه 282 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2402319 مصوبه- عضويت در شوراي شهر قابل واگذاري نيست - مصوبه 286 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2402333 مصوبه- تعيين وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي- مصوبه 287 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
241854 مصوبه - اخذ هزينه سرانه اتباع افاغنه در سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
241885 روز قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2419694 مصوبه- نحوه خريد تملک به شهرداريها - مصوبه 282 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2419814 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي خانيا - مصوبه 288 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2419882 مصوبه- توافق شهرداري با خانم و آقاي اسلامي و وراث مرحوم آقاي مصيب زاده- مصوبه 289 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2419930 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي خداوردي چراغي و خواجه وندي و شرکاء- مصوبه 290 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2420927 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي مراغي- مصوبه 291 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2420953 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي محمدخاني ها - مصوبه 292 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2420977 مصوبه- ساماندهي و نظارت بر عملکرد ميدان ميوه و تره بار- مصوبه 293 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2421006 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي آذربايجاني و شرکاء- مصوبه 294 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2421029 مصوبه- هزينه در خصوص تجهيز اتاق جلسات در دفتر شهردار - مصوبه 297 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2421062 مصوبه- واگذاري اراضي به شرکت عمران و مسکن سازان 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2421089 مصوبه- افزايش هزينه پاکسازي و جبران خسارت ناشي از عمليات ساختماني - مصوبه 299 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2421118 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي چراغي و شرکاء- مصوبه 300 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora