لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2386479 مصوبه- مساعدت به مسجد توحيد-مصوبه 235 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2386497 مصوبه- مساعدت به مسجد موسي بن جعفر (ع)- مصوبه 236 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2386545 مصوبه- اساسنامه سازمان نوسازي و بهسازي - مصوبه 237 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2386579 مصوبه- اجراي پروزه آرشيو الکترونيکي شهرسازي - مصوبه 238 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2394130 مصوبه- واگذاري اجراي پروژه مرمت و لکه گيري سطح شه - مصوبه 241 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2394171 مصوبه- واگذاري اجراي پروژه ترميم ترانشه - مصوبه 242 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2394221 مصوبه- پرداخت حق الوکاله هاي وصولي به کارشناسان حقوقي شهرداري - مصوبه 244 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2394246 مصوبه- توافق شهرداري با خانم وليعهدي و شرکاء -مصوبه 245 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2394280 مصوبه- پرداخت علي الحساب به شرکت عمران و مسکن سازان استان - مصوبه 255 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2394310 مصوبه- تفاهم نامه في مابين شهرداري و موسسه مالي و اعتباري مهر - مصوبه 256 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2394336 مصوبه- احداث 500 واحد مسکوني در سايتهاي مينودر و بادامستان - مصوبه 257 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2394860 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي محمدي 95/11/2 مصوبه 178 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2397785 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ملکي95/11/2 مصوبه 177 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2397859 مصوبه - توافق شهرداري با صندوق ثامن الجج - 95/11/2 مصوبه 174 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2397952 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي زارع سلطاني- مصوبه 260 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2397998 مصوبه - اتحاديه تعاوني مسکن کارگران استان - مصوبه 261 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2398032 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شهبازي - مصوبه 269 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2398067 مصوبه- واگذاري اجراي پروژه ترميم ترانشه - مصوبه 270 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2398115 مصوبه- پرداخت جوايز خوش حسابي به منظور پرداخت به موقع عوارض- مصوبه 272 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2398424 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي حسينعلي - مصوبه 275 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora