لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2380345 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان باقري 95/11/2 مصوبه 176 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2380440 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نصيرلو- مصوبه 181 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2380458 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي محمد عليخاني - مصوبه 182 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2380507 مصوبه- بسترسازي رودخانه نواب - مصوبه 180 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2380533 مصوبه- تعيين تکليف نهايي اراضي تعاوني مسکن شيشه قزوين - مصوبه 185 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383005 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي غلامان - مصوبه 186 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383036 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شيخ آبادي - مصوبه 187 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383054 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي قرباني- مصوبه 188 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383069 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي چگيني و شرکاء - مصوبه 189 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383091 مصوبه- جابجايي قطعاتي در اراضي کوره ملي - مصوبه 190 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383109 مصوبه- توافق شهرداري با شرکت سرمايه گزار مهندسين متحد قزوين- مصوبه 191 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383122 مصوبه- درخواست ستاد ديه- مصوبه 197 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383135 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي حسني راد و شرکاء - مصوبه 199 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383158 مصوبه- توافق شهرداري با وراث مرحوم نرجه - مصوبه 200 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383176 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي صميمي پور- مصوبه 202 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383193 مصوبه- توافق شهرداري با خانم حسين زاده - مصوبه 203 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383233 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي عسگري- مصوبه 205 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383260 مصوبه-هزينه اي درهزينه خصوص بهبود عبورو مرور شهري- مصوبه 209 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383279 مصوبه- توافق شهرداري با شرکت نگار نصر- مصوبه 211 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383294 مصوبه- توافق شهرداري با شرکت نگار نصر- مصوبه 211 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora