لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2356207 مصوبه- واگذاري بازار روز مهديه - مصوبه 121 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356221 مصوبه- جايزه خوش حسابي به موديان شهرداري - مصوبه 124 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356235 مصوبه- فروش دودستگاه اتوبوس فرسوده متعلق به سازمان اتوبوسراني - مصوبه 126 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356254 مصوبه-رهن ملک مسکوني توسط شهرداري جهت مدير کل اداره راه و ترابري- مصوبه 127 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356268 مصوبه- مساعدت به اداره کل حفظ آثار و نشرارزشهاي دفاع مقدس و کنگره شهدا- مصوبه 128 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356292 مصوبه- نحوه خريد تملک اراضي -مصوبه 129 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356331 مصوبه- واگذاري 4 قطعه زمين شمالي به مالکيت شهرداري- مصوبه- 132 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356372 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي جليلي -مصوبه 133 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356391 مصوبه- توافق شهرداري با تعاوني مسکن اساتيد علوم و فنون علمي کاربردي - مصوبه 134 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356407 مصوبه- توافق شهرداري با خانم پرهيزکاري- مصوبه 135 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356499 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان شادمان و مراقي-مصوبه 136 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356547 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي معصوم خاني - مصوبه- 137 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356567 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نباتي- مصوبه 138 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356580 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شير دست - مصوبه 139 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2359073 مصوبه- برگزاري اجلاس روساي کميسيونهاي فرهنگي مراکز استانهاي کشور- مصوبه 140 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2359097 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي رمضاني - مصوبه 141 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2359123 مصوبه- تفاهم نامه شهرداري با سازمان مسکن و شهرسازي - مصوبه 142 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2359667 اخبار-صديقي، رئيس کميسيون شوراياري هاي شوراي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2374235 مصوبه- سند چشم انداز و برنامه پنج ساله دوم شهرداري - 95/10/18 مصوبه 170 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2374259 مصوبه- تجهيز استاندارهاي تله کابين - 95/10/25 مصوبه 172 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora