لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
226220 مصوبه اخذ هزينه خدمات شهري از اتباع افاغنه در سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2267185 مصوبه- تعيين عوارض ساليانه خودرو 95/9/13 مصوبه 146 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2267229 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان بهنامي فر و خداياري 95/9/13 مصوبه 147 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2307523 مصوبه - پرداخت مبلغي ماهانه از سوي شهرداري به کمپ هاي خصوصي 95/9/20 مصوبه 148 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2307539 مصوبه- تجليل از قاريان و حافظان قرآن 95/9/20 مصوبه 149 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2307558 مصوبه- معافيت پلاکهاي تجاري از پرداخت عوارض دفع در تقاطع امام رضا (ع) و قدس 95/9/23 مصوبه 150 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2307580 مصوبه-قانون ديوان محاسبات کشوردر بررسي بخشي از عملکرد مالي شهرداري 95/9/23 مصوبه 151 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2309575 ملاقت مردمي اعضاي شوراي شهر 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2313954 کميسون فرهنگي شورا و تجليل از گروه رستان 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2315364 مصوبه - طرح ساماندهي و گذر بندي هادي آباد 95/10/4 مصوبه 154 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2324426 مصوبه- مساعدت به مساجد 95/10/7 مصوبه 155 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2324459 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي پايدار 95/10/7 مصوبه 159 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2324488 مصوبه- توافق شهرداري با خانم حيدري 95/10/7 مصوبه 160 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2324533 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شعباني 95/10/7 مصوبه- 161 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331293 مصوبه - نرخ کرايه تاکسي مصوبه 1 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331322 مصوبه- توافق شهرداري با شرکت سازندگي انصار مصوبه 2 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331344 مصوبه- افزايش قيمت مازاد بر تراکم - مصوبه 3 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331358 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي سيد عباس حاجي رضي - مصوبه 4 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331372 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي مردعلي - مصوبه 6 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331389 مصوبه - توافق شهرداري با خانم اماني- مصوبه 7 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora