لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
72273 تملك ششدانگ پلاك ثبتي جهت اجراي طرح اتصال تالار به تهران قديم 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72288 پرداخت حقوق مالكين جهت اجراي طرح خيابان مجاهد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72303 تملك ششدانگ يكبا مغازه با آقاي موسي نصيري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72849 شوراها در ايران 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
71162 روز روابط عمومي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
71187 اعطاي 20 دستگاه دوچرخه به بوستان بانوان توسط استانداري قزوين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72463 مصوبه- اصلاح بند 5 گزارش كارشناسي مصوبه شماره22/1390/95 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72429 10 درصد جايزه خوش حسابي هديه شهرداري به شهروندان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72381 عقدقرارداد كارگزاري با شركت سرمايه گذاري شهر آتيه مبني بر تملك بافت فرسوده شهري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72363 مخالفت با صلح نامه تنظيمي آقايان چگيني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72334 مصوبه-تملك پلاك 1146 آقاي حبيب ا.. روشنايي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72319 مصوبه-فروش نهر متروكه در خيابان فلسطين كوچه 28 پلاك 38 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
64284 توافق با آقايان مهرزاد سجادي و احمد پرپينچي و خانم مريم روزبه(طرح فضاي سبز) 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
64467 تملك پلاك آقاي محمديار (تعريض گذر) 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
63347 نطق آقاي مهندس كبودوند 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
71491 حميد جاسم، قائم مقام شهردار کربلا : 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73813 مصوبه -نمونه گيري از بتن و كيفيت كار در پروژه هاي عمراني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73827 مصوبه -مساعدت به مسجد احمديه خيابان شهيد انصاري 50/000/000 ريال 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73841 مصوبه - تملك ششدانگ به مساحت 71/64 متر مربع در جهت اجراي طرح تعرض گذر سردار جنب امامزاده سلطان سيد د 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73856 مصوبه - تملك سه دانگ مفروز به مساحت 112/89 متر مربع جهت اجراي طرح گذر مقابل امامزاده سلطان سيد محمد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora