لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
330700 مصوبه - توافق با آقاي ملك محمدي در اراضي 17 هكتاري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
343654 مصوبه - مساعدت به هيئت امناي مسجد سجاديه جهت احداث سرويس بهداشتي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
343668 مصوبه - مساعدت به دانشگاه علوم پزشكي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
343697 مصوبه - فروش عكسهاي هوايي طرح تفصيلي و نقشه هوايي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
186747 اخبار_استاندار قزوين: 9 سال قبل 10 سال قبل admin shora
286690 تجليل از دکتر محسن جهانگيري، در تالار مردم_اخبار 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
186782 اخبار_سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين 9 سال قبل 10 سال قبل admin shora
352283 اخبار_رييس کميسيون بانوان شورا خبر داد: 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352320 اخبار-رييس كميسيون عمران شورا اعلام کرد 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352812 اخبار_رييس کميسيون ارتباط با مديران شهري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352834 اخبار_رييس کميسيون سلامت شورا تأکيد کرد: 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352864 اخبار_ در هفتادمين نشست شوراي اسلامي شهر قزوين مورد تأکيد قرار گرفت؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
353937 عكس- انديشه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
364782 مصوبه- توافق با آقايان رعيت و مرداني در ملاصدرا جهت اجراي طرح خيابان بلوار شرق ملاصدرا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
364838 مصوبه - واگذاري شش دانگ قطعه 74 در فاز3 لوازم خانگي پارس براي انجام امورفرهنگي مذهبي مسجدطاق بهلول 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
364880 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در آبگيلك متعلق به آقاي عباسي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352260 اخبار _ رييس شوراي اسلامي شهر قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352882 اخبار_در هفتاد و يکمين نشست شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388528 عكس- بودجه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388607 عكس- چوبيندر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora