لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1015394 اخبار-نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي شهر تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1015406 اخبار-نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي شهر تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1015418 اخبار-ظاهري، رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1016492 اخبار-عضو شوراي شهر قزوين و سخنگوي شوراي عالي استانها: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1016508 اخبار-غياثوند، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1016614 بازديد از تله سيژ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1017320 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1017388 اخبار-چگيني، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1017401 اخبار-فصيحي رامندي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1018420 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1018433 اخبار-ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1018451 اخبار-در پيامي مشترک از سوي شوراي اسلامي شهر و مديريت شهري قزوين اعلام شد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1018562 مصوبه - مساعدت مالي به اداره کل اطلاعات 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1018637 مصوبه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند (پسماندهاي ساختماني و عمراني) 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1019975 اخبار-در کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين مطرح شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora