لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: اطلاعات فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
186239 عكس- پارك بانوان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
186280 عكس جلسه شورا 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1876977 مصوبه- اعتراض به تغيير کاربري از فضاي سبز به مسکوني توسط شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1877007 مصوبه- توافق با موسسه خيريه بنيان ازدواج مبني بر تهاتر قطعه زمين شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1877038 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نجفي و شرکاء 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
188385 مصوبه - افزايش سود بانك از 17 درصد به 26 درصد 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
188411 مصوبه - دريافت مبلغ مازاد تراكم و تعيين تكليف پلاكهايي كه از امتيازات همبادي برخوردارند 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1899884 اخبار-ازسوي دکتر معصومه ابتکار؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899918 مصوبه - تسريع در تکميل ساختمان زائر سراي راهيان نوردر خرمشهر 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899936 مصوبه - قرارداد شهرداري با سرمايه گزاري در خصوص مجتمع مسکوني تجاري پونک 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899950 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي معصوم زاده 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899963 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي علي مهري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899979 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان گروسي و شرکا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899997 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان حبيب قلعه ها و شرکا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1900015 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ششپري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1900053 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي درافشاني و پريسا پاکدامن 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1900481 مصوبه- تعيين نرخ بليط اتوبوس و ميني بوس در سال 95 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
191136 مصوبه - شركت شهرداري در بازار سهام فرا بورس جهت خريد سهام هوا شركت هواپيمايي خدمات ويژه قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1915278 مصوبه- طرحهاي ارائه شده در خصوص پروژه تقاطع غير همسطح امام رضا (ع) تا تقاطع دفاع مقدس 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1915309 مصوبه - مسادعدت به شيرخوارگاه حليمه 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora