لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
127335 مصوبه - كاهش نرخ تراكم جهت انبوه سازي تا پايان سال 90 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
123237 مصوبه - تعرفه خدمات معاينه فني خودرو براي سال 90 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
145579 مصوبه - اخذ عوارض از تابلوهاي تبليغاتي 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
144471 مصوبه اخذ عوارض صدور پروانه 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
143734 مصوبه- اعطاي 18 درصد جايزه خوشحسابي به مودياني كه تمايل به پرداخت بدهي خود به صورت نقدي و يكجا دارند 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
134025 مصوبه - اعطاي تسهيلات تشويقي جهت پرداخت نقدي و يكجاي خسارت تاديه كليه اسناد 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
114002 مصوبه - خريد مجموعه تاريخي سعدالسلطنه در خصوص مرمت كاروانسراي تاريخي و فرهنگي كشور 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
602425 عكس - ديدار مردمي اعضا شوراي شهر در شهرداري منطقه 1 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
602514 افتتاحيه پل كابلي امام علي (ع) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
603374 عكس- كانون پرورشي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
603412 عكس- جلسه شورا 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
607045 مصوبه - تعاوني مسكن كاركنان دادگستري قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
620165 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در بخش 5 قزوين متعلق به خانم سيده معصومه حسيني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
620179 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به ميلاد اشتري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
620200 مصوبه - هزينه تهيه خودروهايي كه در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري بكار گرفته شده 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
621161 عكس - بازديد از بازار 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
621204 عكس- بازديد از انديشه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
621249 عكس تبريز 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
637421 اسماعيل آباد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
69350 حديث 8 سال قبل 11 سال قبل admin shora
641157 مصوبه - تشكيل دبيرخانه مجمع جهاني شهر اسلامي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
641172 مصوبه - نامگذاري ميادين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
651377 عكس از فني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
651411 عكس سياهكالي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
624876 اخبار-ظاهري،رييس شوراي اسلامي شهر قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
605804 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
585076 اخبار_با راي اكثريت قاطع اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين ؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
588369 اخبار_تقدير شوراي اسلامي شهر و شهرداري قزوين از پهلوان احسان لشگري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
588966 اخبار_صديقي:توليد ثروت بايد جزء برنامه هاي اولويت دار مسئولين باشد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652087 اخبار_در نشست اخير کميسيون شهرسازي تأکيد شد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
588939 هئيت رييسه كميسيون هاي شوراي اسلامي شهر مشخص شدند . 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652110 اخبار_در نشست اخير شوراي شهر تصويب شد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652144 اخبار_عضو شوراي شهر تأکيد کرد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652195 اخبار_عضو شوراي شهر مطرح کرد: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652210 اخبار_ اولين مجمع جهاني شهر اسلامي فرصتي براي معرفي قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652224 اخبار_بسيج يکي از ارزش هاي مهم انقلاب است 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652240 اخبار_عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652254 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي و ورزشي ؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652268 اخبار_رئيس کميسيون شهرسازي تأکيد کرد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652713 اخبار_رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي استان؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652737 اخبار_موافقت با خريد زمين سمي تريلر 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652867 اخبار_تصويب آئين نامه داخلي کميسيون ها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652888 اخبار_توسط کميسيون پيگيري و نظارت بر مصوبات شورا محقق گرديد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652905 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652949 اخبار_رئيس کميسيون شوراياري ها؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652977 اخبار_سخنگوي شوراي شهر؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652994 اخبار_نايب رئيس شوراي شهر؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653010 اخبار_با تصويب اعضاي شورا در دستور کار قرار گرفت؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653070 اخبار_ نام شورا براي يکي از ميادين شهر تصويب شد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
659221 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي متعلق به آقاي رزاز هاشمي در بلوار امام خميني (ره) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora