لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1943620 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1944708 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1944773 اخبار-رحماني، نماينده مردم تاکستان در مجلس شوراي اسلامي: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1944824 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1944846 اخبار-نماينده منتخب مردم بويين‌زهرا در مجلس: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1944886 اخبار-محمدي، نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در خانه ملت خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1946432 مصوبه- توافق شهرداري با خانم فيشاني و شرکاء 95/2/7 مصوبه 15 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1946457 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان عبدالهي و چگيني 95/2/7 مصوبه 16 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1946498 مصوبه- فروش انشعاب آب واحدهاي مسکوني و غير مسکوني به منظور اصلاح شبکه آب 95/2/7 مصوبه 18 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1946523 مصوبه- توافق شهرداري با خانم پور زرشکي 95/2/7 مصوبه 17 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1946861 اخبار-زرآبادي، نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در مجلس شوراي اسلامي: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1948429 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شوراها صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1949961 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شوراها؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1950025 اخبار-در ديدار فرماندهي لشگر 16 زرهي با پارلمان محلي قزوين مطرح شد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1950397 اخبار-رحيمي، معاون سياسي و امنيتي استاندار قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1950414 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس پارلمان محلي قزوين تأکيد کرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1950500 اخبار-مدير کل آموزش و پرورش استان قزوين تأکيد کرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1950525 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خواستارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1951604 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شورها از سوي شهردار رخ داد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1953175 اخبار-پارلمان محلي قزوين تصويت کرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
195544 عكس- بازديد از سازمان پسماند 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1956561 مصوبه- مشارکت شهرداري قزوين با بدهکاران به شهرداري 95/2/19 مصوبه 20 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1956587 مصوبه- افزايش نرخ فروش تراکم ساختماني 95/2/11 مصوبه 21 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
196015 رمضان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
196030 امام راحل 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1962774 اخبار-نماينده شوراي اسلامي شهر در سازمان باغستانها تأکيد کرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1964144 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي عيسي حسن بيگي 95/2/18 مصوبه 22 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1964163 آرشيو مصوبات 5 سال قبل 5 سال قبل -- orumiye
1964184 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ابراهيم باجلوند و خانم گل جبين باجلان 95/2/18 مصوبه 23 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1964199 مصوبه- فنس کشي و احداث اتاقک نگهباني در زمين مشاعي 95/2/20 مصوبه 24 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1964236 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس مجلس محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1964272 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در مسجد چهارده معصوم(ع): 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1964321 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شوراها صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1964347 اخبار-همزمان با هفته شوراها رخ داد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1964573 ديدار اعضاي شوراي شهر با آيت ا... باريک بين 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora