لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2089063 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089075 مصوبه- تغيير عنوان عوارض نقل و انتقال املاک به بهاء خدمات پاسخگويي 95/5/30 مصوبه 93 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2090419 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2090437 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2091031 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2091930 اخبار-دکترنخستين، نايب رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2092004 اخبار-فرخ زاد، نايب رييس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2092057 اخبار-دکترنخستين، عضو شوراي شهر قزوين مطرح کرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2092103 اخبار-غياثوند، عضو شوراي شهر قزوين عنوان کرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2092619 اخبار-در جلسه صبح امروز شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2092639 اخبار-صبح امروز؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2093820 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2093877 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2096402 مصوبه - فروش قسمتي از مازاد خط پروژه متعلق به آقاي تقي فاتح منش 95/6/8 مصوبه 94 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2096417 مصوبه -توافق شهرداري با آقايان امير مهدي و روح اله صفي قلي 95/6/6/ مصوبه 95 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2096433 مصوبه- انتخاب هيئت رئيسه شورا شهر قزوين 95/6/10 مصوبه 97 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2096459 اخبار-نخستين،عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2096607 اخبار-فصيحي رامندي در اجلاس جهاني راه ابريشم: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2097629 اخبار-چگيني، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين و سخنگوي شورايعالي استانها: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2097784 اخبار-اشدري،رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2098604 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2099061 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خواستارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2099292 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2100939 اخبار- 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2101750 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شهرداري قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2101960 اخبار-چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها و عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2101982 اخبار-صلح جو، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2102006 اخبار-صادقي نيارکي، رئيس کميسيون اداري_مالي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2104263 اخبار-عطايي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2104316 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora