لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1973240 مصوبه- اعطاي هديه خوش حسابي به موديان شهرداري 95/2/20 مصوبه 26 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1973284 بازديد اعضاي شوراي شهر از زمين فوتبال چوبيندر و پارک بانوان مينودر 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1973495 اخبار-در کميسيون شوراياري پارلمان محلي رخ داد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1974658 اخبار-در کميسيون شوراياري پارلمان محلي رخ داد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1974758 اخبار-غياثوند رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1974785 اخبار-روئساي کميسيونهاي فرهنگي، پيگيري و بانوان تأکيد کرده و خبردادند: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1986057 مصوبه- ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب 95/2/21 مصوبه 27 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1986266 اخبار-شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين صادر کردند؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1986545 اخبار-همزمان با هشتم خردادماه صورت گرفت: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1987535 اخبار-در جلسه شوراي شهر و با حضور شهردار و مديران شهري صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1989712 اخبار-در جلسه پارلمان محلي تأکيد شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1989792 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1989825 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1989856 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان و خانواده شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1989940 اخبار-صادقي نيارکي، سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1990105 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1990138 اخبار-احد چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1991058 اخبار-نخستين، رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي شوراي شهر: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1991086 اخبار-فصيحي‎رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1991138 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1991158 اخبار-نصرتي، شهردار قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1991244 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1991450 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995097 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995182 جلسه شوراي شهر - تشريح اقدامات انجام شده براي برگزاري اجلاس راه ابريشم 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995295 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي مستعلي همتي 95/3/8 مصوبه 31 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995315 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي شير خان رجبي 95/3/8 مصوبه 32 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995338 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کشاورز فشالنجي 95/3/8 مصوبه 33 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995363 مصوبه - قرارداد همکاري شهرداري با شرکت راشا آتي تمدن 95/3/8 مصوبه 34 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995394 مصوبه- هزينه سرانه خدمات شهري اتباع خارجي 95/3/8 مصوبه 35 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora