لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1784216 اخبار-عضو هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1784434 اخبار-در کميسيون فرهنگي _ ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين مصوب شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1786153 اخبار-چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1787066 اخبار-طي هفت ماهه سال جاري با حمايت شوراي اسلامي شهر محقق شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1787085 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1789282 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان محمد حاجي نصيري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1789591 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين در جلسه شورا با حضور پورزرندي: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1789604 اخبار-مدير عامل بانك شهر كشور در جلسه پارلمان محلي قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1790169 اخبار-عضو شوراي شهر و سخنگوي شوراي عالي استانها تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179047 مصوبه - اخذ هزينه سرانه خدمات شهري اتباع افاغنه در سال 91 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
179057 مصوبه - اخذ هزينه سرانه خدمات شهري اتباع افاغنه در سال 91 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
179098 مصوبه - انتقال قطعي قدرالسهمي شهرداري در بخش 5 بنام اداره كل آموزش و پرورش 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
179132 مصوبه - توافق با اداره كل مسكن و شهرسازي جهت بازگشايي مسير خيابان بلوار شرق مطهري به بلوار ملاصدرا 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
179154 مصوبه - پرداخت ديه به ورثه مرحوم حيدر صفري حسين پور 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
179163 مصوبه - پرداخت ديه به ورثه مرحوم حيدر صفري حسين پور 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1791659 اخبار-مديريت شهري قزوين مورد توجه قرار دهد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1791684 اخبار-در ديدار با رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179183 مصوبه - توافق با اداره كل مسكن و شهرسازي در خصوص بازگشايي مسير خيابان بلوار شرق مطهري با بلوار شرق ا 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1791905 اخبار-اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين خواستار‌‌ شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1791917 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1791944 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179204 عكس از حافظان قرآن 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
179283 عكس از حافظان قرآن 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1794559 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1794583 اخبار-در بيانيه مشترک رياست شوراي اسلامي شهر و شهردار قزوين تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1794726 مصوبه- بودجه مصوب سال 1394 سازمان نوسازي و بهسازي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1794754 مصوبه - دستورالعمل تخلفات رانندگي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1794774 مصوبه- جابجايي اعتبار رديف هاي بودجه تملک شهرداري منطقه 3 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179519 اخبار_برگزاري انتخابات هيات رييسه شوراي اسلامي شهر قزوين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
179545 اخبار_رييس شوراي اسلامي شهر قزوين مطرح كرد: 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora