لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1654963 مصوبه - تعرفه فروش قبور و خدمات سازمان شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1654987 مصوبه - تعرفه سرويس مدارس سال تحصيلي 94-95 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1655002 مصوبه - کاربري هاي غير مسکوني در طرح تفصيلي شارمند 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1655016 مصوبه - افزايش نرخ فروش تراکم مسکوني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1655029 مصوبه - اخذ عوارض قطع اشجار 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1655051 مصوبه - توافق با آقاي شريفي در خصوص بازگشايي مسير بلوار ايران 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1655095 مصوبه تملک قطعاتي در بلوار شرق ملاصدرا و افتتاح پل نخبگان 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1655111 مصوبه - توافق با آقاي دودانگه 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1655125 مصوبه - اخذ بهاي خسارت به علايم و تجهيزات ترافيکي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1655139 مصوبه - تعيين تعرفه و نرخ هاي توقف در معابر دتذاي طرح کارت پارک 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1658136 اخبار-نايب رئيس کميسيون اداري مالي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1659105 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1659118 اخبار-در سومين جلسه بررسي تخصصي تصميم گيري شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1663217 اخبار-پيام مشترک رئيس شوراي اسلامي شهر و شهردار قزوين؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667013 مصوبه - توافق شهرداري با مالکين باغات واقع در بلوار پيامبر اعظم (ص) 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667026 مصبه- توافق شهرداري با آقاي شيشه گرها 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667049 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي براتعلي باجلان 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667067 مصوبه - توافق شهرداري با خانم طيبه حسن بيگي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667082 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي حسين درويشي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667095 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي غلامرضا حيدري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667112 مصوبه - واگذاري يک قطعه زمين در کمربندي شرق مقابل اراضي کوره ملي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667128 مصوبه- انعقادتفاهم نامه شهرداري با مساجد سطح شهر در خصوص سرويس بهداشتي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1667216 عکس - خبرنگاران 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1671302 اخبار-به مناسبت گراميداشت روز خبرنگار صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1671320 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora