لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
694653 مصوبه- توافق با هيات امناي مسجد حضرت زهرا(س) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
694668 مصوبه - افزايش نرخ فروش تراكم مسكوني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
694684 مصوبه - افزايش نرخ كرايه اتوبوس درون شهري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
697751 اخبار_ايجاد درآمدهاي پايدار، از مؤلفه هاي مهم در توسعه شهر است 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
697815 اخبار_لزوم ارتقاء ظرفيت هاي گردشگري شهر در سال آينده 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
697831 اخبار_سخنگوي شوراي شهر؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
697845 اخبار_افزايش 10 درصدي هزينه ساماندهي اتباع خارجه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
697866 اخبار_با تأييد شوراي شهر صورت گرفت؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
697897 اخبار_بررسي بودجه هفته نامه پيام شهر 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
697913 اخبار_در نشست اخير شورا محقق شد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
697928 اخبار_در صحن علني شورا اجرا شد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
698828 اخبار_تأمين مالي برخي پروژه هاي شهرداري از طريق فاينانس 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
698851 اخبار-تشکيل کميته اي براي رفع مغايرت هاي مصوبات شورا 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
698865 اخبار-تصميم گيري در خصوص برخي شرکت هاي مسافربري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
698883 اخبار-تمديد عوارض پذيره 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
698905 اخبار_رئيس شوراي شهر قزوين تأکيد کرد: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
698943 اخبار_ضرورت افزايش اتوبوس هاي درون شهري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
698959 اخبار_رئيس کميسيون بهداشت و سلامت خواستار شد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
698973 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
698987 اخبار- سخنگوي شورا خبر داد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora