لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
621204 عكس- بازديد از انديشه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
621249 عكس تبريز 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
624876 اخبار-ظاهري،رييس شوراي اسلامي شهر قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652240 اخبار_عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
637421 اسماعيل آباد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
637492 مصوبه - پرداخت مبلغ 000/000/000/1 ريال به اداره كل تربيت بدني استان 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652867 اخبار_تصويب آئين نامه داخلي کميسيون ها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652888 اخبار_توسط کميسيون پيگيري و نظارت بر مصوبات شورا محقق گرديد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652905 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652949 اخبار_رئيس کميسيون شوراياري ها؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652977 اخبار_سخنگوي شوراي شهر؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
641157 مصوبه - تشكيل دبيرخانه مجمع جهاني شهر اسلامي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
641172 مصوبه - نامگذاري ميادين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652994 اخبار_نايب رئيس شوراي شهر؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653010 اخبار_با تصويب اعضاي شورا در دستور کار قرار گرفت؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653038 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري خبر داد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653054 اخبار_پيام تبريک رئيس شورا و شهردار قزوين به استاندار جديد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653070 اخبار_ نام شورا براي يکي از ميادين شهر تصويب شد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
651377 عكس از فني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
651411 عكس سياهكالي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora