لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
452384 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه بر خيابان وليعصر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452398 مصوبه - تاسيس صندوق محيط زيست شهرداري قزوين در سازمان باغستانها 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452417 مصوبه - جهت انگيزه و تشويق مؤديان شهرداري 22 درصد جايزه خوشحسابي از 9 الي 12 ارديبهشت 92 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452444 مصوبه - تمديد مصوبه شورا در خصوص 60 درصد تجاري رايگان در بر خيابان بوعلي و فلسطين 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452460 مصوبه - مشاركت شورا و شهرداري قزوين در جهت تقدير از روز معلم 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452486 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در شركت مهديه متعلق به آقاي لطفي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
461927 عكس- ديدار اعضاي شوراي شهربا آيت ا... باريك بين به مناسبت روز شوراها 92/2/14 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
461979 عكس- جلسه شوراياري ها 91/12/22 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
462024 عكس- دكتر اسكويي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
464438 مصوبه - تعرفه خدمات سال 92 سازمان تاكسي راني قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
464456 مصوبه - نامگذاري 4 تقاطع غير همسطح 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
464472 مصوبه - اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يكساله اتباع افاغنه سال 92 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
464493 مصوبه - انعقاد قرارداد با شركت بافت سازان نوانديش 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485379 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به آقاي لطفي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485397 مصوبه - تعرفه خدمات سال 92 سازمان تاكسي راني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485414 مصوبه - اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يكساله اتباع افاغنه سال 92 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485431 مصوبه - استفاده از تسهيلات بانكي و اخذ وام از بانك شهر 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485451 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در دانش 2 متعلق به آقاي كلهرزاده 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485465 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به آقاي كريمي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485482 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به آقاي رسولخاني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora