لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
324079 مناسبت محرم 9 سال قبل 9 سال قبل -- orumiye
325086 زمستان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
325254 عكس- كميسيون بهداشت 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
325341 عكس- صحن شورا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
330633 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي آقاي خلجي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
330651 مصوبه - توافق با وراث مرحوم شه پرست در بخش 4 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
330665 مصوبه - توافق با آقاي نعلبر در بخش 4 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
330682 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي رحمانعلي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
330700 مصوبه - توافق با آقاي ملك محمدي در اراضي 17 هكتاري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
343654 مصوبه - مساعدت به هيئت امناي مسجد سجاديه جهت احداث سرويس بهداشتي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
343668 مصوبه - مساعدت به دانشگاه علوم پزشكي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
343697 مصوبه - فروش عكسهاي هوايي طرح تفصيلي و نقشه هوايي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352260 اخبار _ رييس شوراي اسلامي شهر قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352283 اخبار_رييس کميسيون بانوان شورا خبر داد: 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352320 اخبار-رييس كميسيون عمران شورا اعلام کرد 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352812 اخبار_رييس کميسيون ارتباط با مديران شهري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352834 اخبار_رييس کميسيون سلامت شورا تأکيد کرد: 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352864 اخبار_ در هفتادمين نشست شوراي اسلامي شهر قزوين مورد تأکيد قرار گرفت؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352882 اخبار_در هفتاد و يکمين نشست شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352903 اخبار_ايجاد تفکر مديريت متحد شهري، ضامن توسعه قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora