لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2545314 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي حاجي نصيري و شرکاء-مصوبه 677 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545349 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي سليمي-مصوبه 678 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545386 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان حکيمي مهدي آبادي و شيخي و شرکاء-مصوبه 679 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545400 مصوبه- واگذاري غرفه هاي متعلق به سازمان ميادين-مصوبه682 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
258753 مصوبه - توافق با آقاي كندي جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري كوچه محمديه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258782 مصوبه - توافق با آقاي ملا اسداله جهت اجراي طرح رمپ و لوپ بلوار آيت ا... خامنه اي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258802 مصوبه - مجوز احداث بنا در بخش 3 قزوين متعلق به آقاي برزگر مافي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258831 مصوبه - توافق با وراث مرحوم نياقي جهت واقع شدن در طرح دكل فشار قوي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258871 مصوبه - مجوز صدور احداث بنا واقع در مهديه متعلق به آقاي ملكي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258886 مصوبه - توافق با آقاي زاهدي فردر بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح شارع 12 متري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258902 مصوبه - افزايش نرخ كرايه تاكسي ها در سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258917 مصوبه - تشويق دانش آموزان و دانشجويان ممتاز كاركنان شهرداري 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258936 مصوبه - تعيين نرخ سرويس مدارس سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2634232 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي فرزاد اميدواري - 95/12/17 -مصوبه 255 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634331 مصوبه- افتتاح حساب در مناطق سه گانه و مديريت پسماند- 95/12/17 -مصوبه 256 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634474 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي بيژن طاهرخاني 95/12/21-مصوبه257 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634619 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي عبادپور و شرکاء-95/12/21-مصوبه258 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634677 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي رضي پور- 95/12/21- مصوبه 259 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634724 مصوبه- واگذاري زمين پارک شهداء به سپاه-95/12/21 -مصوبه261 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634761 مصوبه- مساعدت به برگزاري اردوهاي راهيان نور- 95/12/21-مصوبه 262 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora