لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2494300 مصوبه- مساعدت به مسجد محمد خان بيک- مصوبه 549 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2494353 مصوبه- توافق شهرداري در زمين قولنامه اي در شهرک مهديه- مصوبه 550 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2494438 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي محمدزاده- مصوبه 551 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2494943 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي علي نساني -مصوبه 552 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
250152 صوبه - توافق با وراث مرحوم نور محمدي در بخش قزوين3 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
250264 وبه - توافق با وراث شريف آبادي جهت واقع شدن در طرح گذر 16 متري محمديه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
250445 مصوبه - توافق با آقاي نصيري در خصوص طرح تعريض گذر 16 متري خيابان تبريز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
250462 مصوبه - توافق با آقاي ايماني پور در خصوص گذر 16 متري طباخ حسيني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2514070 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ساروخاني- مصوبه 553 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514088 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شهبازي- مصوبه 554 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514114 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي قاسمي- مصوبه 555 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514133 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان عرشيها و زربالي- مصوبه 556 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514158 مصوبه- احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي مرادخاني- مصوبه 557 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514180 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان کشاورز-صالحي - درويشي- مصوبه 558 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514202 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان مراقي و شرکاء - فهيم - اماني- مصوبه 560 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514216 مصوبه- عوارض نقل و انتقال املاک - مصوبه 568 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514241 مصوبه- افزايش نرخ فروش تراکم مسکوني در سطح شهر در سال 90 -مصوبه 569 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514291 مصوبه- دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه عوارض پذيره- مصوبه 570 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514332 مصوبه- اخذ عوارض مشرفيت- مصوبه 571 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514351 مصوبه- توافق شهرداري با خانم شنازندي-مصوبه 557 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora