لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2421139 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي پرهيزکاري- مصوبه 301 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2425411 مصوبه- توافق شهرداري با قطعه 65 ملاصدرا - مصوبه 302 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2425462 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ذاکراني- مصوبه 303 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2425525 مصوبه- توافق شهرداري با دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين- مصوبه 304 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2425557 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي بهرنگي- مصوبه 310 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2425595 مصوبه- واگذاري دو قطعه زمين ملکي شهرداري به شرکت گاز استان- مصوبه 312 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2425624 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کاظمي- مصوبه 313 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2425651 مصوبه- فروش نهر متروکه- مصوبه 315 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2425836 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي خلاقي - مصوبه 316 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2425884 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي زماني- مصوبه 317 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2425899 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي جليله وند و محمدي کيان - مصوبه 318 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
243416 مصوبه - توافق با وراث مرحوم چيت ساز در اراضي سرتك 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2471716 مصوبه- تخلفات ناشي از کسر يا حذف پارکينگ - 95/11/12 مصوبه 187 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2471748 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کاظمي- 95/11/22 مصوبه 197 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2471761 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي گل کرمي 95/11/23- مصوبه 198 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2482705 مصوبه- توافق با آقاي نظري پور- مصوبه 319 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2482728 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي حسني - مصوبه 321 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2482747 مصوبه- مساعدت به خانم طارمي - مصوبه 322 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2482790 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ايران نژاد- مصوبه 323 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2482934 مصوبه- مساعدت به هيئت کشتي استان- مصوبه- 327 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora