لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2337576 مصوبه- عقد قرارداد با شرکت بيمه - مصوبه 77 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2337599 مصوبه تراکم تشويقي براي بافت جديد ناحيه دانش - مصوبه 79 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2337641 مصوبه- توافق شهرداري با خانم فروغي - مصوبه 80 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2337658 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي لطيفي -مصوبه 81 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2337674 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي فاميلي و خانم نجفي - مصوبه 82 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2337695 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان حاج اکبري مصوبه 83 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2337712 مصوبه- توافق شهرداري با وراث مرحوم چيت ساز -مصوبه 84 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2340062 مصوبه- مشکل تملک و اجراي طرح بلوار شهيد باهنر- مصوبه 85 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2340079 مصوبه- توافق شهرداري در بخش 5 قزوين با وکالت آقاي صالحي- مصوبه 86 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2340094 مصوبه- فروش مغازه هاي بازار مبل در خ دانشگاه - مصوبه 89 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2340130 مصوبه-غرفه هاي بازار روز مينودر - مصوبه 90 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2340151 مصوبه- افتتاح حساب در موسسات مالي داري مجوز بانک مرکزي - مصوبه 91 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2340771 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345780 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي اکبري- مصوبه 92 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345794 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي صراف معيري - مصوبه 93 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345812 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي مالمير- مصوبه 94 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345825 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي پايروند - مصوبه 95 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345853 مصوبه توافق شهرداري با آقاي اصلانيان آوانسيان -مصوبه 196 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345878 مصوبه- توافق با شرکت نازنخ -مصوبه 97 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345936 مصوبه- توافق شهرداري با بنياد تعاون ناجا- مصوبه 98 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora