لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: لینک های فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2331417 مصوبه- هزينه سرانه خدمات شهري اتباع افاغنه - مصوبه 10 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331444 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي حسيني - مصوبه 11 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331470 مصوبه- تعرفه جمع آوري حمل و نقل و دفن پسماندهاي عادي و عفوني - مصوبه 12 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331505 مصوبه- تصويب طرحهاي جامع و تفصيلي شهر که کاربري ديگري دارند - مصوبه 17 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331523 مصوبه - احداث سرويس بهداشتي - مصوبه 19 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331542 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي آقاجاني - مصوبه 22 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331567 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي قاسمي - مصوبه 23 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331582 مصوبه- توافق شهرداري با دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - مصوبه 24 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331595 مصوبه- همکاري شهرداري با دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - مصوبه 25 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331674 مصوبه- هزينه هاي جاري عمراني مربوط به سازمانهايي که از شهرداري يارانه دريافت کرده اند 95/11/10 مصوب5 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331694 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي عظيمي 95/10/11 مصوبه 167 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2332634 مصوبه- فروش ششدانگ يک قطعه زمين - مصوبه 28 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2332663 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نادري - مصوبه 29 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2332692 مصوبه- شرايط واگذاري غرفه هاي بازار روز مهديه- مصوبه 30 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2332725 مصوبه- تملک ملک آقاي ارجمندي -مصوبه 31 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2332739 مصوبه- تفاهم نامه با بانک شهر- مصوبه 32 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2332757 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي لطفي در رابطه با تعاوني مسکن خبازان - مصوبه 33 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2332774 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي اميرنژاد مصوبه- 34 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2332830 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي خندان املشي - مصوبه 35 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2332843 مصوبه- اختصاص بودجه رفاهي تفريحي کاسپين مصوبه- 37 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora