لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: اطلاعات فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1839858 مصوبه-توافق شهرداري با آقاي صمدي مبني بر تسويه بدهي ايشان با شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1839878 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي جدليها مبني بر تسويه بدهي ايشان با شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1839904 مصوبه- فروش شارع متارکه به خانم معصومه حماميها 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1839929 مصوبه- مساعدت شهرداري به فرمانداري در خصوص پرداخت هزينهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1843011 اخبار-پارلمان محلي قزوين در دستور کار قرارداد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1844250 مصوبه- تامين منابع مالي و اجراي برخي از پروژه هاي عمراني شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1844269 مصوبه- پرداخت عوارض بصورت نسيه 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848309 مصوبه- حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع اشجار 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848339 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شعبانيان و شرکاء 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1849607 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1853742 مصوبه- درخواست هيئت مديره تعاوني مسکن نازنخ از شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1853817 مصوبه- واگذاري سايت محمدآباد به شرکت پردازش 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
185854 مصوبه - نرخ فروش تراكم سال 91 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185882 مصوبه - افزايش جايزه خوشحسابي به مؤديان شهرداري از 18 درصد به 22 درصد 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185907 مصوبه - توافق با آقاي جليله وند در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعرض گذر 16 متري تبريز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185924 مصوبه - فروش نهر متروكه در خيابان توحيد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185940 مصوبه- توافق با آقاي اسماعيل پور در بخش 4 قزوين جهت تعريض خيابان راه آهن 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185961 مصوبه - توافق با آقاي كشاورز در بخش 5 قزوين جهت واقع شدن در طرح پارك و فضاي سبز بوستان باراجين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185976 مصوبه - مساعدت به هيات دوچرخه سواري جهت برگزاري تورنمنت بين المللي جوانان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185995 مصوبه - فروش باقي مانده 3 پلاك ثبتي كه در طرح تعريض قرار گرفته از طريق مزايده 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
186239 عكس- پارك بانوان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
186280 عكس جلسه شورا 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1876977 مصوبه- اعتراض به تغيير کاربري از فضاي سبز به مسکوني توسط شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1877007 مصوبه- توافق با موسسه خيريه بنيان ازدواج مبني بر تهاتر قطعه زمين شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1877038 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نجفي و شرکاء 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
188385 مصوبه - افزايش سود بانك از 17 درصد به 26 درصد 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
188411 مصوبه - دريافت مبلغ مازاد تراكم و تعيين تكليف پلاكهايي كه از امتيازات همبادي برخوردارند 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1899884 اخبار-ازسوي دکتر معصومه ابتکار؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899918 مصوبه - تسريع در تکميل ساختمان زائر سراي راهيان نوردر خرمشهر 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899936 مصوبه - قرارداد شهرداري با سرمايه گزاري در خصوص مجتمع مسکوني تجاري پونک 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora