لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: اطلاعات فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
848351 مصوبه - پرداخت مبلغي از طرف شهرداري به موسسه کاسپين جهت رفع برخي از نواقص پروژه تلي سيژ 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848367 مصوبه- توافق با آقاي شيخلري جهت اجراي طرح رمپ و لوپ کمربندي مرحوم ابوترابي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848404 مصوبه - واگذاري نهر متروکه در بخش 4 قزوين خ شاهد 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848428 مصوبه - توافق با آقاي شهبازي در بخش 3 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848453 مصوبه - توافق با وراث مرحوم جلالي در بخش 2 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848514 مصوبه - پرداخت مبلغي از سوي شهرداري قزوين در رابطه با نگهداري معتادين در کمپ هاي بخش خصوصي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848571 مصوبه - واگذاري شارع متروکه در بر خيابان راه آهن 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
855182 مصوبه - تسهيلاتي در جهت بدهکاران عوارض نوسازي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
855210 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي کمال رفيعي در شهرک مهديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
855242 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي عسکري در شهرک مهديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
856067 ايسنا 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
856110 رايحه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
856148 ولايت 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
856186 افق 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
856235 مهر 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
858828 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي شهبازي در بخش 3 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
867005 مصوبه - مساعدت شورا به مردم غزه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
868674 مصوبه- افزايش اعطاي تسهيلات تشويقي عوارض نوسازي 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
868698 مصوبه- احداث بنا در زمين قولنامه اي آقاي اماني 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
868712 مصوبه - توافق با آقاي محمد آقايي در طرح پارك كوهستاني باراجين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora