لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: اطلاعات فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
805369 مصوبه- توافق با آقاي ثقفي در بخش 4 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
805383 مصوبه- توافق با آقاي يزدي در بخش 2 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
805398 مصوبه توافق با وراث مرحوم مستخدم در بخش 2 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
805413 مصوبه-ارزيابي مجدد قطعات مشاعي شرق ملاصدرا 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
809408 مصوبه - افزايش نرخ كرايه تاكسي هاي گردشي و خطي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
810466 مصوبه - جدول نرخ تاكسي هاي گردشي 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
815860 مصوبه - فروش املاك مغازه هاي بازار سعادت متعلق به شهرداري 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
823254 مصوبه - توافق شهرداري با هيات امناي مسجد امام زين العابدين (ع) 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
823275 مصوبه - توافق شهرداري باپيمانکار منطقه 3 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
823318 مصوبه - مصوبات شوراي نامگذاري شهر قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837305 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837477 عكس- فرمانداري 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837523 انديشه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
839825 عکس- راه آهن 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
839877 عکس- قرائت خانه انديشه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
846730 مصوبه - احداث و تکميل مسير دوچرخه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
846759 مصوبه - تعيين تعرفه و نرخ هاي توقف در معابر داراي طرح کارت پارک 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848298 مصوبه - افزايش بهاي خدمات ايمني 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848321 مصوبه - استقرار خودروي آتش نشاني در محل مناسبتهاي مختلف از قبيل اعياد ، جشنها و ... 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848337 مصوبه - تکميل و زير سازي و آسفالت جاده دسترسي به پروژه تله سي يژ زرشک و کامان 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora