لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: اطلاعات فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
741631 مصوبه - اهالي ناحيه شهرك دانش 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
74165 خانم عطايي 10 سال قبل 10 سال قبل -- orumiye
741658 مصوبه - تهاتر يك قطعه زمين در بخش 5 قزوين از موقوفات آقاي وزير 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
74177 خانم نخستين 10 سال قبل 10 سال قبل -- orumiye
742706 مصوبه - توافق با دانشگاه آزاد واحد قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
742720 مصوبه - اجراي بند 11 كميسيون ماده 5 طرح تفصيلي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
742735 ويلا- اخذ قيمت پايه تراكم و هزينه هاي مرتبط در باغ ويلاها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
74415 مصوبه - در خصوص نحوه صدور مجوز حفاري ها 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
74429 مصوبه - تملك به مساحت 300 متر مربع بر بلوار 65 متري پونك 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
74443 مصوبه - تملك به مساحت 9682 متر مربع در محدوده پارك كوهستاني فدك 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
74806 مصوبه - تملك به مساحت 9492/61 متر مربع در بلوار نوروزيان مقابل استانداري از فضاي سبز به مسكوني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
750549 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در كوچه حديث خيابان نوروزيان 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750596 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در كوچه حديث خيابان نوروزيان 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750623 مصوبه - كمك شهرداري به بر پايي نمايشگاه بين المللي تهران 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750637 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در شهرك مهديه بلوار 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750665 مصوبه - نرخ كرايه حمل و نقل اتوبوس درون شهري شش ماهه دوم سال 92 6 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750680 مصوبه - اخذ هزينه هاي خدمات جهت تشكيل پرونده شغلي سازمان ميادين ميوه و تره بار 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
757138 اخبار_نائب رئيس شوراي شهر قزوين: 7 سال قبل 8 سال قبل admin shora
75879 مصوبه - تملك قسمتي از قطعه 7 كلي ملاصدرا با كاربري فضاي سبز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
75907 مصوبه - جابجايي موقت دكل فشار قوي لوشان - قزوين براي تقاطع غير همسطح امام علي (ع) 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora