لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: اطلاعات فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
72288 پرداخت حقوق مالكين جهت اجراي طرح خيابان مجاهد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72303 تملك ششدانگ يكبا مغازه با آقاي موسي نصيري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72319 مصوبه-فروش نهر متروكه در خيابان فلسطين كوچه 28 پلاك 38 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72334 مصوبه-تملك پلاك 1146 آقاي حبيب ا.. روشنايي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72363 مخالفت با صلح نامه تنظيمي آقايان چگيني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72381 عقدقرارداد كارگزاري با شركت سرمايه گذاري شهر آتيه مبني بر تملك بافت فرسوده شهري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72415 آقاي ظاهري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72429 10 درصد جايزه خوش حسابي هديه شهرداري به شهروندان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72463 مصوبه- اصلاح بند 5 گزارش كارشناسي مصوبه شماره22/1390/95 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72849 شوراها در ايران 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72932 اخبار- پيام شهر 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73024 اخبار-المان مادر 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73780 مصوبه اجاره بهاي پاركينگ هاي عمومي شهرداري 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73796 مصوبه-اجراي دستورالعمل نحوهصدور مجوز و اخذ عوارض انتقال و بهره برداري محدود و معين از معابر 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73813 مصوبه -نمونه گيري از بتن و كيفيت كار در پروژه هاي عمراني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73827 مصوبه -مساعدت به مسجد احمديه خيابان شهيد انصاري 50/000/000 ريال 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73841 مصوبه - تملك ششدانگ به مساحت 71/64 متر مربع در جهت اجراي طرح تعرض گذر سردار جنب امامزاده سلطان سيد د 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73856 مصوبه - تملك سه دانگ مفروز به مساحت 112/89 متر مربع جهت اجراي طرح گذر مقابل امامزاده سلطان سيد محمد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73876 مصوبه - تملك تمامي سر قفلي يك باب مغازه به مساحت 22/22 متر مربع واقع در خيابان مجاهد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73890 مصوبه- تملك ششدانگ به ميزان 83/10 متر مربع در اجراي طرح 20 متري سونا ساحل متصل به بلوار دانشگاه بينل 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora