لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: اطلاعات فوتر
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
495001 مصوبه - احداث بنا در شهرك مهديه متعلق به آقاي حسني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
495025 مصوبه - توافق با آقاي شيرخاني در خصوص آب انبار اميني ها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
50961 رياست شورا 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
51917 مشخصات اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين 9 سال قبل 11 سال قبل admin shora
51943 پيام رياست شورا 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
52544 سياست‌هاي کلان بودجه سال 90 شهرداري قزوين ابلاغ شد 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
527096 مصوبه - نرخ پيشنهادي جهت سرويس مدارس سال 92-93 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527112 مصوبه - صندوق محيط زيست شهرداري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527137 مصوبه - به مناسبت نيمه شعبان 22 درصد هديه خوشحسابي تا پايان شهريور ماه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527165 مصوبه - تعيين نرخ تراكم مناطق جديد الحداث 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527192 مصوبه - مجوز صدور بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي رجبي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527206 مصوبه - مجوز صدور احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي وثيق 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527220 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي پير مردوند چگيني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527243 مصوبه - مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي كليايي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527259 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي محمد حسيني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
52727 آرشيو اخبار 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
527273 مصوبه - تاسيس شركت هلدر 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
53046 تاريخچه شوراها 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
534003 مصوبه- فروش و واگذاري پروژه هاي سرمايه گذاري و مايملك شهرداري به شركت بهسازان آينده قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
548045 مصوبه - توافق با مؤسسه مديريت حوزه علميه قم 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora