انتخاب منبع
منبع
محدوده
نام نوع  
صفحه‌ی جاری (shora) صفحه‌ی جاری حذف حذف
نوع منابع
فیلتر
منابع نشان داده شده باید از قوانین زیر تبعیت کنند
ویژگی‌های شخصی‌سازی
Ordering and Grouping
Manage Display Templates for shora
Show Metadata

تعريف عبارت ها

[$ASSET_ENTRIES$]
The list of assets
[$COMPANY_ID$]
The company ID associated with the assets
[$COMPANY_MX$]
The company MX associated with the assets
[$COMPANY_NAME$]
The company name associated with the assets
[$FROM_ADDRESS$]
htb7515@yahoo.com
[$FROM_NAME$]
qazvin municharge
[$PORTAL_URL$]
localhost
[$PORTLET_NAME$]
سیستم انتشار محتوا
[$SITE_NAME$]
The site name associated with the assets
[$TO_ADDRESS$]
The address of the email recipient
[$TO_NAME$]
The name of the email recipient