لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1001278 اخبار-در جلسه اصلاح بودجه 93 شهرداري قزوين اعلام شد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1001392 اخبار-رئيس کميسيون شهر سازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1003249 اخبار-صديقي رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1005266 مصوبه - تفکيک و تعيين قدرالسهم ماکين با شهرداري در قطعه 47 کلي ملاصدرا 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1005288 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي افروز 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1005329 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي صادق کريمي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1005343 مصوبه توافق شهرداري با آقاي قربانعلي حق وردي در بخش 2 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1005582 اخبار-عباس ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1007194 اخبار-رئيس کميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1007206 اخبار-رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1007228 اخبار-ظاهري در جلسه تقديم لايحه بودجه 432 ميليارد توماني شهرداري به شورا: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1007267 اخبار-در بازديد اعضاي شوراي شهر از ناحيه تأکيد شد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1007873 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1008035 اخبار-فرناندو فيگيرا استاد دانشگاه روزافونا کشور پرتغال: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1008047 اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبر داد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1008067 اخبار-همگام و همراه با مسلمين جهان؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1008994 مصوبه - توافق شهرداري با خانم نعلبران 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1010437 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1010464 اخبار-عضو شوراي اسلامي شهر قزوين و سخنگوي شوراي عالي استان ها تشريح کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1010513 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1010591 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1010607 اخبار- رئيس کميسيون پيگيري و نظارت بر مصوبات شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1010625 اخبار-مديرکل محيط زيست استان در صحن علني شوراي شهر قزوين مطرح کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1010638 اخبار-ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1011220 اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1011234 اخبار-ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1013892 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1014751 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خواستار شد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1015193 عکس- ابوترابي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1015382 اخبار-نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي شهر تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1015394 اخبار-نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي شهر تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1015406 اخبار-نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي شهر تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1015418 اخبار-ظاهري، رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1016492 اخبار-عضو شوراي شهر قزوين و سخنگوي شوراي عالي استانها: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1016508 اخبار-غياثوند، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1016614 بازديد از تله سيژ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1017320 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1017388 اخبار-چگيني، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1017401 اخبار-فصيحي رامندي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1018420 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora