لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2105017 اخبار-محمدرضا صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2105073 اخبار-غياثوند، نايب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2106313 اخبار-فرخزاد، رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2106328 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2106465 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107263 اخبار-صلح جو، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107283 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107776 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي فتاحي 95/6/20 مصوبه 101 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107791 مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم جوادي 95/6/20 مصوبه 102 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107810 مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم يارکه سلخوري 95/6/20 مصوبه 103 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2109180 اخبار-عطايي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2109194 اخبار-صديقي، عضو کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2109208 اخبار-فصيحي رامندي،رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2109603 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2110670 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2110684 اخبار-صفاپور، رئيس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان در ديدار با رئيس شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2111088 اخبار-فصيحي رامندي با اشاره به انتخاب علي فرخزاد به عنوان سرپرست معاونت عمراني استانداري قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
211158 مصوبه - توافق با آقاي وثوقي جهان در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري تبريز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
2111783 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
211210 مصوبه - توافق با خانم زهرا خويني ها در بخش 1 قزوين جهت اجراي طرح گذر 16 متري طباخ حسيني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora