لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2086773 اخبار-چگيني، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين و سخنگوي شوراي عالي استانها: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2086801 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2087050 اخبار-صديقي، عضو کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2087081 اخبار-فرج ا... فصيحي رامندي در جلسه سياست گذاري سوله هاي صالحين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2088924 مصوبه- اجراي ويدئو مپينگ در محل ميدان مينودر 95/5/23 مصوبه 85 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2088944 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نوروزي و خان محمدي 95/5/23 مصوبه 87 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2088966 مصوبه توافق شهرداري با آقاي جليلوند 95/5/25 مصوبه 88 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089003 مصوبه- توافق شهرداري با آستان قدس رضوي 95/5/23 مصوبه 89 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089020 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان عظيم زاده و ميربهاء و شرکاء 95/5/23 مصوبه 90 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089038 مصوبه - هزينه برگرداندن اتباع بيگانه 95/5/26 مصوبه 91 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089063 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089075 مصوبه- تغيير عنوان عوارض نقل و انتقال املاک به بهاء خدمات پاسخگويي 95/5/30 مصوبه 93 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2090419 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2090437 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2091031 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2091930 اخبار-دکترنخستين، نايب رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2092004 اخبار-فرخ زاد، نايب رييس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2092057 اخبار-دکترنخستين، عضو شوراي شهر قزوين مطرح کرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2092103 اخبار-غياثوند، عضو شوراي شهر قزوين عنوان کرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2092619 اخبار-در جلسه صبح امروز شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora