لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1944886 اخبار-محمدي، نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در خانه ملت خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946432 مصوبه- توافق شهرداري با خانم فيشاني و شرکاء 95/2/7 مصوبه 15 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946457 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان عبدالهي و چگيني 95/2/7 مصوبه 16 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946498 مصوبه- فروش انشعاب آب واحدهاي مسکوني و غير مسکوني به منظور اصلاح شبکه آب 95/2/7 مصوبه 18 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946523 مصوبه- توافق شهرداري با خانم پور زرشکي 95/2/7 مصوبه 17 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946861 اخبار-زرآبادي، نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در مجلس شوراي اسلامي: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1948429 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شوراها صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1949961 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شوراها؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1950025 اخبار-در ديدار فرماندهي لشگر 16 زرهي با پارلمان محلي قزوين مطرح شد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1950397 اخبار-رحيمي، معاون سياسي و امنيتي استاندار قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1950414 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس پارلمان محلي قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1950500 اخبار-مدير کل آموزش و پرورش استان قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1950525 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خواستارشد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1951604 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شورها از سوي شهردار رخ داد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1953175 اخبار-پارلمان محلي قزوين تصويت کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
195544 عكس- بازديد از سازمان پسماند 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1956561 مصوبه- مشارکت شهرداري قزوين با بدهکاران به شهرداري 95/2/19 مصوبه 20 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1956587 مصوبه- افزايش نرخ فروش تراکم ساختماني 95/2/11 مصوبه 21 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
196015 رمضان 9 سال قبل 10 سال قبل admin shora
196030 امام راحل 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora