لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2489275 مصوبه- عقد قرارداد با شرکت تامين سرمايه نوين- مصوبه 532 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2489298 مصوبه- تامين خودروهاي مورد نيار شهرداري مرکز- مصوبه 533 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2489317 مصوبه- پرداخت وام قرض الحسنه به سازمان همياري شهرداريها - مصوبه 534 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2489330 مصوبه- تعيين سرانه خدمات شهري اتباع افاغنه در سال 90 - مصوبه 535 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2489345 مصوبه- اخذ عوارض از ساختمان هاي نيمه کاره و يا فاقد نما - مصوبه 545 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2489366 مصوبه- هزينه انبارداري لوازم جمع آوري شده توسط شهرداري- مصوبه 546 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2494300 مصوبه- مساعدت به مسجد محمد خان بيک- مصوبه 549 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2494353 مصوبه- توافق شهرداري در زمين قولنامه اي در شهرک مهديه- مصوبه 550 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2494438 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي محمدزاده- مصوبه 551 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2494943 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي علي نساني -مصوبه 552 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514070 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ساروخاني- مصوبه 553 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514088 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شهبازي- مصوبه 554 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514114 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي قاسمي- مصوبه 555 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514133 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان عرشيها و زربالي- مصوبه 556 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514158 مصوبه- احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي مرادخاني- مصوبه 557 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514180 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان کشاورز-صالحي - درويشي- مصوبه 558 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514202 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان مراقي و شرکاء - فهيم - اماني- مصوبه 560 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514216 مصوبه- عوارض نقل و انتقال املاک - مصوبه 568 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514241 مصوبه- افزايش نرخ فروش تراکم مسکوني در سطح شهر در سال 90 -مصوبه 569 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514291 مصوبه- دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه عوارض پذيره- مصوبه 570 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514332 مصوبه- اخذ عوارض مشرفيت- مصوبه 571 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514351 مصوبه- توافق شهرداري با خانم شنازندي-مصوبه 557 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514413 مصوبه- توافق شهرداري با خانم موتمني- مصوبه 579 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514445 مصوبه- توافقنامه شهرداري و مخابرات -مصوبه 580 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514648 مصوبه- اخذ هزينه سرانه سينما- سيرک - تئاتر و ....- مصوبه 583 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526242 مصوبه- اخذ عوارض اشغال و بهره برداري محدود و معين از معابر و پياده روها - مصوبه 585 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526266 مصوبه- انعقاد قرارداد با شرکت مهندسين مشاور هگزا- مصوبه 589 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526304 مصوبه- انعقاد قرارداد با شرکت مهندسين مشاور هگزا- مصوبه 590 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526322 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نادري- مصوبه 591 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526401 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شهسواري- مصوبه 592 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526421 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي فارسي - مصوبه 593 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526434 مصوبه- توافق شهرداري با آقا و خانم شيباني- مصوبه 594 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526457 مصوبه- اخذ عوارض کسب و پيشه - مصوبه 595 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526476 مصوبه- توافق شهرداري با وراث مرحوم يزدي- مصوبه- 596 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526495 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نوروزي- مصوبه 597 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora