لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2383036 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شيخ آبادي - مصوبه 187 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383054 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي قرباني- مصوبه 188 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383069 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي چگيني و شرکاء - مصوبه 189 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383091 مصوبه- جابجايي قطعاتي در اراضي کوره ملي - مصوبه 190 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383109 مصوبه- توافق شهرداري با شرکت سرمايه گزار مهندسين متحد قزوين- مصوبه 191 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383122 مصوبه- درخواست ستاد ديه- مصوبه 197 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383135 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي حسني راد و شرکاء - مصوبه 199 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383158 مصوبه- توافق شهرداري با وراث مرحوم نرجه - مصوبه 200 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383176 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي صميمي پور- مصوبه 202 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383193 مصوبه- توافق شهرداري با خانم حسين زاده - مصوبه 203 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383233 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي عسگري- مصوبه 205 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383260 مصوبه-هزينه اي درهزينه خصوص بهبود عبورو مرور شهري- مصوبه 209 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383279 مصوبه- توافق شهرداري با شرکت نگار نصر- مصوبه 211 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383294 مصوبه- توافق شهرداري با شرکت نگار نصر- مصوبه 211 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383323 مصوبه- فروش 2 دستگاه اتوبوس متعلق به سازمان اتوبوسراني - مصوبه 212 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383343 مصوبه- عوارض پذيره پروانه ساختماني سال 89 - مصوبه 213 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383396 مصوبه- توافق شهرداري با هيات مديره تعاوني مسکن کانون توانا-مصوبه 214 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383415 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان جمالي - درگاهي و گرجي - مصوبه 215 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383430 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي خاتوني- مصوبه 216 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383451 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان رضي- مصوبه 217 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383469 مصوبه- انعقاد قرارداد با شرکت مهندسين فرودراه- مصوبه 218 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383489 مصوبه- تفاهم نامه في مابين شهرداري و سازمان مسکن و شهرسازي - مصوبه 220 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383507 مصوبه- اختصاص اعتبار جهت تکميل امکانات شهري - مصوبه 220 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383755 مصوبه- پرداخت مبلغي به شرکت سازندگي انصار- مصوبه 221 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383773 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي بهنام فر - مصوبه 225 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383788 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کاکاوند و شرکاء - مصوبه 226 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383802 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي سياهکالي مرادي- مصوبه 227 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2383831 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ميکائيل نيزه - مصوبه 228 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2386349 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي جامعي- مصوبه 229 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2386375 مصوبه- فروش يک قطعه زمين از طريق شهرداري منطقه 3- مصوبه 230 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2386397 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي سلخوري- مصوبه 231 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2386419 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کربلايي صادقي- مصوبه 232 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2386450 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کربلايي - صادقي- مصوبه 233 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2386463 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کربلايي صادقي - مصوبه 234 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2386479 مصوبه- مساعدت به مسجد توحيد-مصوبه 235 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora