لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2345825 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي پايروند - مصوبه 95 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345853 مصوبه توافق شهرداري با آقاي اصلانيان آوانسيان -مصوبه 196 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345878 مصوبه- توافق با شرکت نازنخ -مصوبه 97 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345936 مصوبه- توافق شهرداري با بنياد تعاون ناجا- مصوبه 98 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2346101 مصوبه- مساعدت به ازادي زندانيان - مصوبه 99 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2346126 مصوبه- تعرفه سال 89 پارکينگهاي عمومي - مصوبه 100 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2346164 مصوبه- توافق با شرکت پژوهشي فن و هنر آسيا -مصوبه 101 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2348899 مصوبه- خريد سخت افزار شرکت تراشه پرداز - مصوبه 102 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2348929 مصوبه- ادامه پروژه پارک بانوان - مصوبه 104 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2348953 مصوبه- مساعدت به آسايشگاه خيريه امام سجاد (ع) - مصوبه 105 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2348974 مصوبه- مساعدت به هيئت امناء آستان مقدس زبيده خاتون- مصوبه 106 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2348989 مصوبه- مساعدت به آسايشگاه امام سجاد (ع)- مصوبه 107 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2349003 مصوبه- عقب نشيني پلاکهاي بر خ بوعلي - مصوبه 108 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2349025 مصوبه- توافق شهرداري با شرکت تعاوني توسعه و خدمات و توزيع آزادگان- مصوبه 109 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353606 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي رازقي - مصوبه - 110 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353649 مصوبه- توافق شهرداري با وراث مرحوم کشاور افشار - مصوبه- 112 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353667 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي دانشور نژاد -مصوبه 113 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353697 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي يوسفلي- مصوبه 114 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353710 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي يوسفي - مصوبه- 115 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353732 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي رودباريان- مصوبه 116 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353756 مصوبه- مساعدت به مسجد حضرت ابوالفضل (ع) - مصوبه 117 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353771 مصوبه- مساعدت به مسجد ولايت - مصوبه 118 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353806 مصوبه- توسعه طرح کارت پارک- مصوبه 119 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356187 مصوبه- تعرفه و نرخ هاي کارت پارک سال 89- مصوبه 120 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356207 مصوبه- واگذاري بازار روز مهديه - مصوبه 121 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356221 مصوبه- جايزه خوش حسابي به موديان شهرداري - مصوبه 124 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356235 مصوبه- فروش دودستگاه اتوبوس فرسوده متعلق به سازمان اتوبوسراني - مصوبه 126 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356254 مصوبه-رهن ملک مسکوني توسط شهرداري جهت مدير کل اداره راه و ترابري- مصوبه 127 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356268 مصوبه- مساعدت به اداره کل حفظ آثار و نشرارزشهاي دفاع مقدس و کنگره شهدا- مصوبه 128 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356292 مصوبه- نحوه خريد تملک اراضي -مصوبه 129 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356331 مصوبه- واگذاري 4 قطعه زمين شمالي به مالکيت شهرداري- مصوبه- 132 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356372 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي جليلي -مصوبه 133 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356391 مصوبه- توافق شهرداري با تعاوني مسکن اساتيد علوم و فنون علمي کاربردي - مصوبه 134 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356407 مصوبه- توافق شهرداري با خانم پرهيزکاري- مصوبه 135 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356499 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان شادمان و مراقي-مصوبه 136 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora