لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
72429 10 درصد جايزه خوش حسابي هديه شهرداري به شهروندان 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
72463 مصوبه- اصلاح بند 5 گزارش كارشناسي مصوبه شماره22/1390/95 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
72849 شوراها در ايران 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
72932 اخبار- پيام شهر 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
73024 اخبار-المان مادر 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
73780 مصوبه اجاره بهاي پاركينگ هاي عمومي شهرداري 8 سال قبل 11 سال قبل admin shora
73796 مصوبه-اجراي دستورالعمل نحوهصدور مجوز و اخذ عوارض انتقال و بهره برداري محدود و معين از معابر 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
73813 مصوبه -نمونه گيري از بتن و كيفيت كار در پروژه هاي عمراني 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
73827 مصوبه -مساعدت به مسجد احمديه خيابان شهيد انصاري 50/000/000 ريال 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
73841 مصوبه - تملك ششدانگ به مساحت 71/64 متر مربع در جهت اجراي طرح تعرض گذر سردار جنب امامزاده سلطان سيد د 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
73856 مصوبه - تملك سه دانگ مفروز به مساحت 112/89 متر مربع جهت اجراي طرح گذر مقابل امامزاده سلطان سيد محمد 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
73920 آقاي خورشيدي 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
73876 مصوبه - تملك تمامي سر قفلي يك باب مغازه به مساحت 22/22 متر مربع واقع در خيابان مجاهد 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
73890 مصوبه- تملك ششدانگ به ميزان 83/10 متر مربع در اجراي طرح 20 متري سونا ساحل متصل به بلوار دانشگاه بينل 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
73905 مصوبه- تقاضاي احداث بنا در زمين قولنامه اي به مساحت 199/70 متر مربع واقع در جنوب مهديه 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
73930 مصوبه - تقاضاي احداث بنا در زمين قولنامه اي به مساحت 220 متر مربع واقع در ضلع شمال بلوار مطهري 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
73945 مصوبه - عدم دريافت هزينه جهت تجميع پلاكهايي در بافت فرسوده 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
73955 مصوبه - عدم دريافت هزينه جهت تجميع پلاكهايي در بافت فرسوده 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
73969 مصوبه - توافقات انجام شده براي آزاد سازي دولتخانه صفوي با كاربري فضاي سبز 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
73984 مصوبه - تملك زمين قولنامه اي به مساحت 106557/20متر مربع كيلومتر 2 جاده بوئين زهرا در ضلع غربي 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
73998 مصوبه -به مناسبت ميلاد فاطمه زهرا(س) و روز زن تا سقف 50 درصد هديه در خصوص كليه عوارضات -خريد تراكم . 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74012 مصوبه - هديه روز زن به كارمندان زن شاغل در شهرداري 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74026 مصوبه - ارسال گزارش كميته بانوان در خصوص چگونگي روند كيفيت اجراي پروژه پارك بانوان 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74041 مصوبه - تملك ششدانگ به مساحت 164 متر مربع فاز سوم لوازم خانگي 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74056 مصوبه- توافق در خصوص واگذاري ششدانگ سرقفلي و ملك 2 باب مغازه تجاري ستاره شهر در خيابان خيام در ازايي 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74072 مصوبه -توافق مبني بر واگذاري 7 باب مغازه در خيابان طالقاني سر پل جنب كلانتري 11 مدرس به ازاي بدهي بي 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74084 آقاي خاكساران 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74096 آقاي شيري 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74106 آقاي كبودوند 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74122 مصوبه - توافق با شركت آبادگران عمران و توسعه البرز مبني بر واگذاري 4 باب مغازه تجاري در خيابان فردو 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74136 مصوبه- تملك پلاك ثبتي به مساحت 568/20متر مربع واقع در كمربندي شهيد بهشتي -يازيگاه شقايق 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74145 خانم حكمت 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74155 خانم اشدري 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74165 خانم عطايي 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74177 خانم نخستين 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye