لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
801759 مصوبه - اخذ ورودي از خودرو در بوستان باراجين 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
805335 مصوبه- افزايش نرخ كرايه اتوبوس و ميني بوس در سال 93 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
805353 مصوبه- مساعدت جهت برگزاري مسابقات كشتي انتخاباتي تيم ملي كشور 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
805369 مصوبه- توافق با آقاي ثقفي در بخش 4 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
805383 مصوبه- توافق با آقاي يزدي در بخش 2 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
805398 مصوبه توافق با وراث مرحوم مستخدم در بخش 2 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
805413 مصوبه-ارزيابي مجدد قطعات مشاعي شرق ملاصدرا 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
809408 مصوبه - افزايش نرخ كرايه تاكسي هاي گردشي و خطي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
810466 مصوبه - جدول نرخ تاكسي هاي گردشي 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
815860 مصوبه - فروش املاك مغازه هاي بازار سعادت متعلق به شهرداري 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
823254 مصوبه - توافق شهرداري با هيات امناي مسجد امام زين العابدين (ع) 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
823275 مصوبه - توافق شهرداري باپيمانکار منطقه 3 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
823318 مصوبه - مصوبات شوراي نامگذاري شهر قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837305 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837477 عكس- فرمانداري 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837523 انديشه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
839825 عکس- راه آهن 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
839877 عکس- قرائت خانه انديشه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
846730 مصوبه - احداث و تکميل مسير دوچرخه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
846759 مصوبه - تعيين تعرفه و نرخ هاي توقف در معابر داراي طرح کارت پارک 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848298 مصوبه - افزايش بهاي خدمات ايمني 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848321 مصوبه - استقرار خودروي آتش نشاني در محل مناسبتهاي مختلف از قبيل اعياد ، جشنها و ... 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848337 مصوبه - تکميل و زير سازي و آسفالت جاده دسترسي به پروژه تله سي يژ زرشک و کامان 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848351 مصوبه - پرداخت مبلغي از طرف شهرداري به موسسه کاسپين جهت رفع برخي از نواقص پروژه تلي سيژ 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848367 مصوبه- توافق با آقاي شيخلري جهت اجراي طرح رمپ و لوپ کمربندي مرحوم ابوترابي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848404 مصوبه - واگذاري نهر متروکه در بخش 4 قزوين خ شاهد 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848428 مصوبه - توافق با آقاي شهبازي در بخش 3 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848453 مصوبه - توافق با وراث مرحوم جلالي در بخش 2 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848514 مصوبه - پرداخت مبلغي از سوي شهرداري قزوين در رابطه با نگهداري معتادين در کمپ هاي بخش خصوصي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848571 مصوبه - واگذاري شارع متروکه در بر خيابان راه آهن 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
855182 مصوبه - تسهيلاتي در جهت بدهکاران عوارض نوسازي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
855210 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي کمال رفيعي در شهرک مهديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
855242 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي عسکري در شهرک مهديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
856067 ايسنا 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
856110 رايحه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora