لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
66215 انعقاد قرارداد با شركت ابداع محيط جهت برج هاي پونك و بادامستان 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
66563 اجراي صورتجلسه تنظيمي با ستاد اجرايي فرمان امام در خصوص شناسايي و تعيين تكليف انهار متروكه 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
66595 تملك زمين زراعي آقاي كيماسي سلخوري احدي 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
66728 تملك پلاك آقاي علي اكبر شرباف(طرح تعريض گذر) 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
66744 انعقاد قرارداد مبني بر ساخت بازار وليعصر با شركت سازه گستر 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
66794 فروش نهر متروكه كوچه آبان خيابان پادگان 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
66811 چگونگي دريافت عوارض از احداث هتل 8 سال قبل 11 سال قبل admin shora
66821 تقاضاي آقاي جعفر فطري مبني بر احداث بنا در زمين قولنامه اي كه در طرح بهداشتي درماني قرار دارد 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
68832 لينك شهرداري 5 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69002 پيام شهر 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69134 پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري 5 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69201 شراي اسلامي شهر مشهد 5 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69211 سايت شوراي اسلامي شهر تهران 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69228 سايت شوراي اسلامي شهر تهران 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69272 جهاد اقتصادي 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69350 حديث 8 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69864 چگونگي محاسبه ارزش معاملاتي 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69918 تملك زمين آقاي نصراله وظيفه(طرهاي عمراني) 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69950 در خصوص پرداخت حقوق مالكين به جهت اجراي طرح خيابان مجاهد 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69994 تملك ششدانگ يكباب مغازه تحت پلاك ثبتي 4832 اصلي با جميع جهات اعم از عرصه و عيان 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
70214 اعطاء 10 درصد جايزه خوش حسابي براي مودياني كه تمايل به پرداخت بدهي خود بصورت نقدي دارند... 8 سال قبل 11 سال قبل admin shora
70232 عقد قرارداد با يكي از شركتهاي بيمه جهت ارائه خدمات بيمه اي به شهرداري و سازمان هاي تابعه... 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
70268 كميسيون ها و كميته ها 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
70282 كميسيون ها و كميته ها 5 سال قبل 11 سال قبل admin shora
70399 اعضا شوراي اسلامي شهر قزوين-1 4 سال قبل 11 سال قبل Test Test
71441 منو 5 سال قبل 10 سال قبل -- orumiye
72260 اخذ هزينه تغيير كاربري جهت ساختمانهايي كه قبل از طرح تفصيلي به صورت مسكوني مورد استفاده قرار مي گرد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72273 تملك ششدانگ پلاك ثبتي جهت اجراي طرح اتصال تالار به تهران قديم 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72288 پرداخت حقوق مالكين جهت اجراي طرح خيابان مجاهد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72303 تملك ششدانگ يكبا مغازه با آقاي موسي نصيري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72319 مصوبه-فروش نهر متروكه در خيابان فلسطين كوچه 28 پلاك 38 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72334 مصوبه-تملك پلاك 1146 آقاي حبيب ا.. روشنايي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72363 مخالفت با صلح نامه تنظيمي آقايان چگيني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72381 عقدقرارداد كارگزاري با شركت سرمايه گذاري شهر آتيه مبني بر تملك بافت فرسوده شهري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72415 آقاي ظاهري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora