لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
548045 مصوبه - توافق با مؤسسه مديريت حوزه علميه قم 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
548167 مصوبه - تقاضاي احداث بنا در زمين قولنامه اي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
548233 مصوبه - دوخت و ارائه لباس با مدلهاي اسلامي براي پرسنل شهرداري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
562496 بازديد از انديشه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
562536 پروژه هاي شهرداري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
562570 شوراياري ها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
562610 پروژه ها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
580345 مصوبه - تشويق فرزندان دانش آموز پرسنل شهرداري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
580540 عكس - همايش 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
587807 عكس احسان لشگري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
593767 مصوبه - نمايندگي اعضا شورا در كميسونهاي مختلف شورا 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
593791 مصوبه - افزايش نرخ كرايه تاكسي ها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
600086 مصوبه - افزايش نرخ كرايه اتوبوسهاي درون شهري سال 92 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
602425 عكس - ديدار مردمي اعضا شوراي شهر در شهرداري منطقه 1 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
602514 افتتاحيه پل كابلي امام علي (ع) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
603374 عكس- كانون پرورشي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
603412 عكس- جلسه شورا 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
607045 مصوبه - تعاوني مسكن كاركنان دادگستري قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
620165 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در بخش 5 قزوين متعلق به خانم سيده معصومه حسيني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
620179 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به ميلاد اشتري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
620200 مصوبه - هزينه تهيه خودروهايي كه در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري بكار گرفته شده 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
621161 عكس - بازديد از بازار 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
621204 عكس- بازديد از انديشه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
621249 عكس تبريز 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652240 اخبار_عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
637421 اسماعيل آباد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
637492 مصوبه - پرداخت مبلغ 000/000/000/1 ريال به اداره كل تربيت بدني استان 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
641157 مصوبه - تشكيل دبيرخانه مجمع جهاني شهر اسلامي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
641172 مصوبه - نامگذاري ميادين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
651377 عكس از فني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
651411 عكس سياهكالي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652110 اخبار_در نشست اخير شوراي شهر تصويب شد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652144 اخبار_عضو شوراي شهر تأکيد کرد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652224 اخبار_بسيج يکي از ارزش هاي مهم انقلاب است 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652254 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي و ورزشي ؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora