لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
462024 عكس- دكتر اسكويي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
464438 مصوبه - تعرفه خدمات سال 92 سازمان تاكسي راني قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
464456 مصوبه - نامگذاري 4 تقاطع غير همسطح 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
464472 مصوبه - اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يكساله اتباع افاغنه سال 92 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
464493 مصوبه - انعقاد قرارداد با شركت بافت سازان نوانديش 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485379 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به آقاي لطفي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485397 مصوبه - تعرفه خدمات سال 92 سازمان تاكسي راني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485414 مصوبه - اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يكساله اتباع افاغنه سال 92 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485431 مصوبه - استفاده از تسهيلات بانكي و اخذ وام از بانك شهر 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485451 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در دانش 2 متعلق به آقاي كلهرزاده 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485465 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به آقاي كريمي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485482 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به آقاي رسولخاني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485506 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در بلوار امام خميني (ره) متعلق به آقاي پيرمردوند چگيني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485524 مصوبه - هزينه انبارداري شهرداري لوازم جمع آوري شده سد معبريها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485544 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در بلوار امام متعلق به آقاي رضايي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485560 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به آقاي عسگري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485594 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در بخش 5 متعلق به آقاي تركمن 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485619 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در بخش 5 متعلق به آقاي تركمن 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
485634 مصوبه - توافق با آقاي رمضانعلي مولايي در بخش 5 خيابان 30 متري شهرك مهديه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
494941 مصوبه - پرداخت وام به بنياد نخبگان در خصوص پيشرفت پروژه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
495001 مصوبه - احداث بنا در شهرك مهديه متعلق به آقاي حسني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
495025 مصوبه - توافق با آقاي شيرخاني در خصوص آب انبار اميني ها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527096 مصوبه - نرخ پيشنهادي جهت سرويس مدارس سال 92-93 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527112 مصوبه - صندوق محيط زيست شهرداري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527137 مصوبه - به مناسبت نيمه شعبان 22 درصد هديه خوشحسابي تا پايان شهريور ماه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527165 مصوبه - تعيين نرخ تراكم مناطق جديد الحداث 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527192 مصوبه - مجوز صدور بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي رجبي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527206 مصوبه - مجوز صدور احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي وثيق 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527220 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي پير مردوند چگيني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527243 مصوبه - مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي كليايي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527259 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي محمد حسيني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
527273 مصوبه - تاسيس شركت هلدر 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
534003 مصوبه- فروش و واگذاري پروژه هاي سرمايه گذاري و مايملك شهرداري به شركت بهسازان آينده قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559820 اخبار_در گزارش عملکرد منطقه 2 شهرداري مطرح شد: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559843 اخبار_رئيس کميسيون عمران تأکيد کرد: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora