لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
364838 مصوبه - واگذاري شش دانگ قطعه 74 در فاز3 لوازم خانگي پارس براي انجام امورفرهنگي مذهبي مسجدطاق بهلول 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
364880 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در آبگيلك متعلق به آقاي عباسي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388479 عكس- پارك 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388528 عكس- بودجه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388607 عكس- چوبيندر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388664 مصوبه- اساسنامه خانه رياضيات 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388681 مصوبه - اصلاح برخي از رديفهاي درآمدي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388700 مصوبه - صدور مجوز ديوار كشي و اخذ عوارض مربوطه 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388716 مصوبه - اصلاح برخي از رديفهاي درآمدي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
409626 مصوبه - پرداخت هديه خوش حسابي به مؤديان شهرداري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
409643 مصوبه - برنامه توسعه گردشگري شهر قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
409658 مصوبه - افزايش نرخ اتوبوس درون شهري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
409689 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي در شهرك مهديه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436032 مصوبه- ماده 100 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436047 مصوبه - خريد كاميون مكانيزه حمل زباله ايسوز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436062 مصوبه - مالكين پلاكهاي شمالي خيابان رسالت 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436109 مصوبه - درخواست وزارت جهاد كشاورزي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436125 مصوبه - مساعدت به هيات امناي مسجد شهيد ثالث 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436143 مصوبه - توافق با آقايان صفدري و رفيعي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436166 مصوبه - توافق با آقاي شاد 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436223 فاطمه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
436232 فاطمه 4 سال قبل 9 سال قبل admin shora
444257 مصوبه - تعرفه خدمات معاينه فني خودرو سال 92 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
444273 مصوبه - سد معبر ناشي از رها شدن خودروهاي سطح شهر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452320 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي شهرك مهديه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452344 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در جانبازان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452370 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي بلوار امام حكمت 52 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452384 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه بر خيابان وليعصر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452398 مصوبه - تاسيس صندوق محيط زيست شهرداري قزوين در سازمان باغستانها 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452417 مصوبه - جهت انگيزه و تشويق مؤديان شهرداري 22 درصد جايزه خوشحسابي از 9 الي 12 ارديبهشت 92 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452444 مصوبه - تمديد مصوبه شورا در خصوص 60 درصد تجاري رايگان در بر خيابان بوعلي و فلسطين 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452460 مصوبه - مشاركت شورا و شهرداري قزوين در جهت تقدير از روز معلم 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452486 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در شركت مهديه متعلق به آقاي لطفي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
461927 عكس- ديدار اعضاي شوراي شهربا آيت ا... باريك بين به مناسبت روز شوراها 92/2/14 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
461979 عكس- جلسه شوراياري ها 91/12/22 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora