لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
207949 مصوبه - توافق با آقاي نجفي در بخش 1 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري طباخ حسيني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
207963 مصوبه - توافق با خانم محمدي در بخش 4 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
207979 مصوبه - توافق با آقاي نوري در بخش 1 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري طباخ حسيني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
208000 مصوبه - توافق با آقايان جباري در خيابان 55 متري سرتك به جهت جبران خسارات وارده به نامبردگان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
208015 مصوبه - توافق با آقاي احمدي مهر در بخش 5 به جهت واقع شدن در طرح حريم كانال آبرساني و فضاي سبز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
211158 مصوبه - توافق با آقاي وثوقي جهان در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري تبريز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
211210 مصوبه - توافق با خانم زهرا خويني ها در بخش 1 قزوين جهت اجراي طرح گذر 16 متري طباخ حسيني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215674 مصوبه - توافق با آقاي باغبانها در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري تبريز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215689 مصوبه - توافق با آقاي زماني در بخش 1 قزوين جهت اجراي تعريض گذر شرق حمام بلور 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215703 مصوبه - توافق با آقاي ابراهيمي در بخش 3 قزوين جهت اجراي طرح گذر دبير سياقي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215721 مصوبه - درخواست مدير كل برنامه و بودجه استانداري مبني بر مساعدت خيريه پيام آوران مهر و اميد 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215737 مصوبه - اعمال كاهش نرخ تراكم جهت انبوه سازي 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215759 مصوبه - توافق با آقاي مددي در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري تبريز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
222763 مصوبه- توافق با آقاي رضي پور در بخش 5 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
222777 مصوبه - توافق با آقاي برادران مبني بر فروش مازاد خط پروژه ضلع جنوب در بخش 4 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
222792 مصوبه - توافق با آقاي عزيزي مبني بر فروش زمين مازاد بر خط پروژه ضلع جنوب در خيابان نوروزيان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
222807 مصوبه - توافق با آقايان خليفه گري آشوري و گلدلني ها در بخش 4 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
222826 مصوبه - توافق با زارعين و بنه داران روستاي ناصرآباد جهت اجراي طرح جابجايي ميادين تره بار 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
222852 مصوبه - توافق با خانم خليلي در بخش 3 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 8 و 10 متري كوچه حكاكان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
226220 مصوبه اخذ هزينه خدمات شهري از اتباع افاغنه در سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
241854 مصوبه - اخذ هزينه سرانه اتباع افاغنه در سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
241885 روز قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
243416 مصوبه - توافق با وراث مرحوم چيت ساز در اراضي سرتك 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
250152 صوبه - توافق با وراث مرحوم نور محمدي در بخش قزوين3 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
250264 وبه - توافق با وراث شريف آبادي جهت واقع شدن در طرح گذر 16 متري محمديه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
250445 مصوبه - توافق با آقاي نصيري در خصوص طرح تعريض گذر 16 متري خيابان تبريز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
250462 مصوبه - توافق با آقاي ايماني پور در خصوص گذر 16 متري طباخ حسيني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258753 مصوبه - توافق با آقاي كندي جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري كوچه محمديه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258782 مصوبه - توافق با آقاي ملا اسداله جهت اجراي طرح رمپ و لوپ بلوار آيت ا... خامنه اي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258802 مصوبه - مجوز احداث بنا در بخش 3 قزوين متعلق به آقاي برزگر مافي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258831 مصوبه - توافق با وراث مرحوم نياقي جهت واقع شدن در طرح دكل فشار قوي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258871 مصوبه - مجوز صدور احداث بنا واقع در مهديه متعلق به آقاي ملكي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258886 مصوبه - توافق با آقاي زاهدي فردر بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح شارع 12 متري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258902 مصوبه - افزايش نرخ كرايه تاكسي ها در سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258917 مصوبه - تشويق دانش آموزان و دانشجويان ممتاز كاركنان شهرداري 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora