لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2514413 مصوبه- توافق شهرداري با خانم موتمني- مصوبه 579 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2514445 مصوبه- توافقنامه شهرداري و مخابرات -مصوبه 580 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2514648 مصوبه- اخذ هزينه سرانه سينما- سيرک - تئاتر و ....- مصوبه 583 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2526242 مصوبه- اخذ عوارض اشغال و بهره برداري محدود و معين از معابر و پياده روها - مصوبه 585 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2526266 مصوبه- انعقاد قرارداد با شرکت مهندسين مشاور هگزا- مصوبه 589 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2526304 مصوبه- انعقاد قرارداد با شرکت مهندسين مشاور هگزا- مصوبه 590 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2526322 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نادري- مصوبه 591 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2526401 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شهسواري- مصوبه 592 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2526421 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي فارسي - مصوبه 593 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2526434 مصوبه- توافق شهرداري با آقا و خانم شيباني- مصوبه 594 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2526457 مصوبه- اخذ عوارض کسب و پيشه - مصوبه 595 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2526476 مصوبه- توافق شهرداري با وراث مرحوم يزدي- مصوبه- 596 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2526495 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نوروزي- مصوبه 597 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2527363 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي گرامي-مصوبه 598 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2527376 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي جليلوند-مصوبه599 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2527391 مصوبه- نحوه نگهداري وجوه اوراق مشارکت-مصوبه 600 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2527406 مصوبه- توافق شهرداري با خانم حکيمي-مصوبه607 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2527423 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان چگيني و موسوي شهرستانکي-مصوبه608 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2537510 مصوبه- تبليغات در حوزه گردشگري و معرفي شهر قزوين 95/12/1 مصوبه 205 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2537537 مصوبه- هزينه هاي صدور پروانه ساختماني- 95/12/10 مصوبه 211 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora