لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
179795 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي مراد خاني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179810 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي يزداني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179827 مصوبه - توافق با آقاي ترابي اصل در بخش 4 جهت واقع شدن در طرح رمپ و لوپ م زير گذر كمربندي مرحوم ابوت 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179842 مصوبه - توافق با وراث مرحوم شاطري خامنه در بخش 3 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري ضلع غربي حما 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1798540 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان محمد حاجي نصيري در منطقه 4 قزوين 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1798554 مصوبه- هزينه حمل و نقل مسافر در تاکسي بيسيم و کوروش تاکسي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
179859 مصوبه - توافق با آقايان سميعي فرد در بخش 4 بساتين جهت اجراي طرح تعريض رمپ و لوپ پل مرحوم ابوترابي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179873 مصوبه -توافق با آقاي كلهر در بخش 5 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
180780 مصوبه- عوارض مازاد بر تراكم واحدهاي مسكوني-اداري-صنعتي-تجاري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1809031 تشويق خيرين براي شرکت در اجراي پروژه ها و طرح هاي عمراني 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
181350 شعار سال91 5 سال قبل 9 سال قبل admin shora
181395 ميلاد حضرت زهرا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
181407 ميلاد حضرت زهرا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
181981 لينك مهم_پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري 5 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1820223 جلسه تقديم لايحه بودجه سال 95 شهرداري قزوين به شوراي شهر 94/11/3 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
182127 لوگو_شوراي اسلامي شهر اصفهان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
182166 لوگو_شوراي اسلامي شهر اصفهان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
182177 لوگو_شوراي اسلامي شهر اصفهان 5 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1830292 مصوبه - توافق شهرداي با آقاي محمدزاده 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1839805 مصوبه- توافق شهرداري با زارعين و بنه داران روستاي ناصرآباد 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora