لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
74136 مصوبه- تملك پلاك ثبتي به مساحت 568/20متر مربع واقع در كمربندي شهيد بهشتي -يازيگاه شقايق 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74145 خانم حكمت 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74155 خانم اشدري 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74165 خانم عطايي 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74177 خانم نخستين 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74415 مصوبه - در خصوص نحوه صدور مجوز حفاري ها 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74429 مصوبه - تملك به مساحت 300 متر مربع بر بلوار 65 متري پونك 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74443 مصوبه - تملك به مساحت 9682 متر مربع در محدوده پارك كوهستاني فدك 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74806 مصوبه - تملك به مساحت 9492/61 متر مربع در بلوار نوروزيان مقابل استانداري از فضاي سبز به مسكوني 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75879 مصوبه - تملك قسمتي از قطعه 7 كلي ملاصدرا با كاربري فضاي سبز 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75907 مصوبه - جابجايي موقت دكل فشار قوي لوشان - قزوين براي تقاطع غير همسطح امام علي (ع) 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75921 مصوبه - خريد يك قطعه زمين متعلق به شركت آب و فاضلاب در شهرك مينودر 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75935 مصوبه - پرداخت مبلغ 3/500/000/000 ريال به پيمانكار مجري پلهاي روگذر تقاطع نادري و عمران 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75949 مصوبه - عقد قرارداد با شركت بلند سازندگان كاسپين در رابطه با اجراي پروژه بلوار خرمشهر 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75971 مصوبه - تعرفه طرح كارت پارك و پاركينگهاي عمومي 8 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75985 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به خانم پروين رضايي كلج 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
76000 مصوبه - تملك زمين مزروعي به مساحت 64200 متر مربع جهت اجراي طرح پارك كوهستاني فدك 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
76696 اخبار-تعطيلي مسكن مهر با دستگيري 500 افغاني 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
79483 مصوبه- تملك ششدانگ بك باب خانه (آقاي فريدون فريدوني) طرح تعريض گذر خيابان تبريز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
79499 مصوبه -تملك پلاك آقاي اسماعيل خمسه جهت واقع شدن در طرح عقب نشيني خيابان رسالت 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora